Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 05/2018

Čriepky 05/2018

Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

Čriepky z diania v obci za obdobie 05/2018

 

1. máj                                              Sviatok práce v našej obci

Práce na cintoríneOslávili sme ho prácou. Niekto doma,Práce na cintoríne
niekto nie doma.
Začali sa práce na cintoríne,
pracovali tu traja ľudia a bagrista.
Pripravili vodoinštaláciu,
elektroinštaláciu pre svetlo a ozvučenie.
 
 
 
 

1.máj 2018                                                  Parkovanie v obci
Parkovanie v obciV obci pribúda návštevníkov - turistov        Parkovanie v obci
s osobnými autami, ktorí navštevujú našu
obec. Dlhodobý problém je parkovanie.
Obec sa to snaží riešiť vybudovaním
parkovísk, dopravným značením, ale aj
výchovnou činnosťou vodičov, ktorí
nerešpektujú podmienky parkovania.
Jedna takáto akcia prebehla 1. mája.
Niekto z vodičov prišiel  na OÚ, a niekto
neprišiel. Zaplatili aj  pokutu.
Ale môžeme konštatovať, že to má pozitívny vplyv na správanie sa turistov.

 


2.máj 2018                                                Parkovacie karty

Parkovacie kartyObec začala vydávať pre našich občanovParkovanie v obci
Parkovacie karty. Umožňujú
identifikáciu vozidiel našich občanov.
Parkovacia karta :
- slúži ako doklad o oprávnení
využívať vyhradený priestor verejného
priestranstva a obecných komunikácií
na dočasné parkovanie - neslúži ako
doklad na státie na hlavnej ceste
 

07.05.2018                         Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uskutočnilo sa dňa 7.5.2018 o 17.00 v zasadačke obecného úradu Mimoriadne zasadnutie OZ
s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice
3. Jednoduché pozemkové úpravy – priebeh
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
Vyberáme, čo by Vás mohlo zaujímať.
 

K bodu č. 3: Jednoduché pozemkové úpravy - priebeh                      

Starosta informoval, že vlani sme začali s jednoduchými pozemkovými úpravami (JPÚ).
Situáciu v našej obci všetci poznáme, je tu veľká rozdrobenosť pozemkov,Orol skalný
mladí ľudia nám odchádzajú. JPÚ sú rozdelené do dvoch celkov: Brestová,
Kunovo až po Vápeničný jarok, druhá nad ihriskom ku cintorínu.
V počiatočnej fáze boli rozdané anketové lístky, či vôbec občania majú
o niečo takéto záujem, podarilo sa nazbierať potrebný počet hlasov. Obec
podala žiadosť, štát to odsúhlasil. Na úradnej tabuli bola zverejnená
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav.       
Súhlasné stanovisko k JPÚ - individuálna bytová výstavba sa nám 
nepodarilo dostať od Tatranského národného parku a od Ochrany vtáctva.  Chrapáč
TNP argumentuje, že v lokalite Kunovo sa nachádza pristávacia dráha
orla skalného, ktorému by sme zmenšili lovište aj pristávaciu dráhu.
Ochrana vtáctva tam eviduje výskyt ohrozeného chrapáča poľného.
Starosta vyzval občanov, aby reagovali na výzvy Okresného úradu
ohľadom JPÚ, nakoľko nereagovanie sa pokladá za súhlas. Pripomienkovať
je potrebné na začiatku. Potrebné je 75% súhlasné stanovisko.

Pán F.Gajdoš: PD Likavka v tomto období uzatvára nájomné zmluvy na prenájom pôdy. Navrhuje starostovi upozorniť vlastníkov pôdy, že treba byť obozretný pri podpisovaní nájomnej zmluvy, aby potom nenastal problém pri IBV. Žiada starostu a poslancov, aby k tomuto zaujali stanovisko.

Starosta: PD Likavka kúpila súkromná spoločnosť, ktorá sa ohľadom nájomných zmlúv s ním nekontaktovala. Občania boli vyzvaní starostom o obozretnosť pri podpisovaní nájomných zmlúv formou oznamu v obecnom rozhlase i formou sms správy.

Poslankyňa Z. Lúčanová : v nájomnej zmluve sa nachádza klauzula, že ak vlastník pôdy nepodpíše nájomnú zmluvu do 2 mesiacov, táto sa stáva platnou. Preto pri nesúhlase je potrebné nájomnú zmluvu vypovedať.

 


9. máj 2018                                                Krajský súd Žilina

Na základe odvolania, ktoré podal bývalý starosta proti rozhodnutiu ružomberského súdu v trestnej veci „zneužívanie právomoci verejného činiteľa“ zo dňa 28.11.2017, sa viedlo odvolacie konanie na Krajskom súde v Žiline.

Žilinský súd preskúmal toto odvolanie a po jeho preskúmaní odvolanie bývalého starostu zamietol. Odvolací súd teda konštatoval, že súd v Ružomberku rozhodol správne aj o vine aj o výške uloženého trestu odňatia slobody na 4 roky. Rozsudok je právoplatný.

Počas trestného stíhania v tejto veci, bolo  civilné sporové konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia (vrátenie neoprávnene poberaných finančných prostriedkov) prerušené.

Vzhľadom na právoplatné skončenie trestnej veci bude Okresný súd Ružomberok v prerušenom civilnom konaní teraz pokračovať.

Vyjadrenie starostu Igora Tulinského: "Vôbec to nemuselo dospieť do takéhoto štádia ako to dospelo. Mohlo to skončiť u nás na obci, a nemuseli byť do toho zatiahnuté žiadne súdy,ani žiadne médiá (akúkoľvek diskusiu bývalý starosta odmietol a útočil proti obci). Všetky jeho osočovacie metódy a praktiky preveroval súd 3 roky, aj preto trval tento proces tak dlho.

Súd vyriekol rozsudok, ktorý my všetci musíme rešpektovať."

 


11.5.2018                                        Deň matiek v materskej škole

DM v MŠNa Deň matiek pripravili deti materskej    DM v MŠ
školy svojim mamičkám krásny program
a darčeky.

 

DM v MŠ


13.5.2018                                            Prvé sväté prijímanie v obci

Prvé sv.prijímaniePrvé sv.prijímanie Prvé sv.prijímanie

 


15.5.2018                                           Zápis do materskej školy

Zápis do MŠDňa 15.5.2018 sa konal  zápis detí Zápis do MŠ
do materskej školy  na školský rok 2018/2019.
Zapísaných bolo 24 detí.

 

 

 

 

 


16. máj, 7:19                             Obec Valaská Dubová· facebook,sms

Deň matiekAj tento rok sme nezabudli na naše        Pozvánka na DM mamičky, staré mamy a prastaré mamy a radi by sme sa im aspoň symbolicky odvďačili za to, čo pre nás robia. Dovoľte nám preto Vás pozvať dňa 20.05.2018 o 14.00 hod do sály Kultúrneho domu, kde bude kultúrny program s malým občerstvením pri príležitosti Dňa Matiek.


20.máj 2018                       Oslava Dňa matiek v kultúrnom dome

Deň matiek  Nezabudli sme na naše mamičky, mamy a prastaré Deň matiek    mamy a radi sme sa im aspoň symbolicky odvďačiliza to, čo pre nás robia.
Mamy, matky, staré mamy, privítal starosta obce. V kultúrnom programe vystúpil Folklórny súbor Choč a deti z našej materskej školy. Starosta odovzdal matkám čokoládovú kyticu a bolo podané aj malé občerstvenie. Viac foto vo fotogalérii.
Deň matiekDeň matiekDeň matiek

24.máj 2018                                  Pozvanie na brigádu na cintoríne sms

Pozvaie na brigádu

 

 

 

 

 

 


26.5.2018                                                 Brigáda na cintoríne
Brigáda na cintoríneBrigáda začala o 9.00 hod.. Na novýBrigáda na cintoríne
chodník sa osádzali betónové obrubníky.
Osadilo sa ich 110.
Starosta ďakuje všetkým, ktorí sa
zúčastnilina brigáde a prispeli svojou
prácou k revitalizácii cintorína.
Zároveň pozývame všetkých na brigádu
v sobotu 02.06.2018 o 9.00.
 
 

30.5.2018                                              ZOOM Optika Bratislava (sms)
ZOOM optikaZOOM optikaDnes prišla do našej obce pojazdná ZOOM Optika, ktorá bezplatne kontroluje
vnútroočný tlak a prípadnú potrebu dioptrických okuliarov.
 
 
 
 
 
 

31.máj 2018                                          Parkovisko pri cintoríne
ParkoviskoZačali sa práce pri výstavbe parkoviska pri    Parkovisko
cintoríne.Tento druh výstavby nie je možné
vykonať svojpomocne, realizuje ho firma
Riline.
 
 
 
 
 

Všimli ste si že pribudlo nové dopravné značenie v obci ?

ZnačenieZnačenieZnačenie

 

Dátum vloženia: 7. 6. 2018 14:28
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 7. 2018 12:15
Autor: Správce Webu