Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 09/2018

Čriepky 09/2018

Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.
Začala pravá jeseň, čas zberu úrody, hríbov, večerami bolo počuť rev jeleňov.

JeseňČriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.  
Začala pravá jeseň, čas zberu úrody, hríbov, večerami bolo počuť rev jeleňov.
Všetky zobrazené fotografie v plnom rozlíšení
nájdete na konci  čriepkov.

 8.9.2018                Inštalácia spomaľovačov a značiek "Spomaľovací prah".

Obec inštaláciou retardédov na hlavnej ceste riešila nebezpečnú jazdu veľkej časti vodičov cez našu obec a časté prekračovanie povolenej rýchlosti, čím bola ohrozovaná bezpečnosť obyvateľov obce.
Cieľom je donútiť vodiča vozidla k pomalej jazde. Priečne spomaľovacie prahy sú zvýraznené reflexným farebným vyhotovením samotného prahu - žltými a čiernymi pruhmi.

RetardéryRetardéryRetardéry


 

8.9.2018                           Folklórny súbor Choč na Radvanskom jarmoku
 
Folklórny súbor Choč sa zúčastnil na „Dni kroja“ v Banskej Bystrici, 8. septembra 2018, na Radvanskom jarmoku ktorý sa konal v dňoch 7.9 - 9.9.2018  a tiež vystúpením na milej oslave vo Valaskej Dubovej.
 
Deň kroja priniesol zápis do Knihy slovenských rekordov
Na Dni kroja zaznamenali až 2679 ľudí v tradičnom ľudovom odeve. Postarali sa tak o nový slovenský rekord. Rekord bude zaznamenaný aj v Knihe slovenských rekordov.
FS Choč      FS ChočFS CHočFS Choč 


18.09.2018 o 17:00            Pracovná schôdza spojená s kontrolou cesty

Práce na rekonštrukcii komunikácie pri Kadubcovcoch boli dokončené. Plánovaná bola len výmena koberca, ale ak sa to malo realizovať poriadne, muselo sa urobiť veľa práce navyše. Osadili sa hydranty, riešili sa odvody vody, kanalizácia, nové vjazdy a prípoje na stávajúce komunikácie.

Cesty
Cesta pri Kadubcovcoch      Cesta pri Kadubcovcoch
 19.09.2018 o 18.30                         Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Sa uskutočnilo dňa 19.09.2018 o 18.30                                  Zasadnutie OZ
v zasadačke obecného úradu
s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

 3. Žiadosť o zámenu pozemkov

 4. Predaj pozemkov

 5. VZN 01/2018 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na
  čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školského zariadenia

 6. Žiadosti MŠ

 7. Projekt cesty 2018

 8. Starostlivosť o pozemky

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Uznesenie

 12. Záver


Vyberáme, čo by vás mohlo zaujímať.

K bodu 3
O žiadosti sa rokovalo, ale sa neakceptovala.

Doporučujeme žiadateľom o predaj obecných pozemkov, aby si skutočnosti o stave pozemku zistili výpismi z katastra, o ktoré sa obecné zastupiteľstvo musí opierať. Ak sú nejasnosti, prísť na obec problematiku

predjednať.


K bodu 8  Poslanec Karol Holubčík

Týmto žiadam o zaradenie témy " Starostlivosť o pozemky" do programu nasledujúceho obecného zastupiteľstva .

Podľa zákona 220 z roku 2004 paragraf 3 odsek 1 písmeno b je občan povinný zabrániť výskytu a šíreniu burín kosením svojho pozemku . Pri dome, kde bývam, sú dva pozemky, ktoré túto sezónu ešte neboli kosené. Jeden pozemok je F. K. z Jánošíkovej krčmy, kde spravil nezabezpečený násyp s účelom parkovania. Návštevníci krčmy nad pozemkom fajčia, do suchej metrovej trávy odhadzujú ohorky. Kto bude zodpovedný za vznik požiaru, ak začne horieť hospodárska budova M. K ? Druhý pozemok patrí V. M., dcére nebohej B. D. Takisto sú tu 1 m vysoké buriny. Pozemok sa túto sezónu ešte nekosil. Ja v jeho blízkosti bývam. Pani V. M. som telefonicky slušne upozornil na jej povinnosť. Jej reakciu komentovať nebudem. Žiadam týmto obec, aby týchto občanov a aj iných na ich povinnosť kosiť pozemok upozornila. Sankcionovať takýchto občanov môže pozemkový a lesný odbor.

Ďalším problémom je prechod preťažených kamiónov s urbárskym drevom cez obec na skládku, ktorú si urbár urobil za Vojtom Dubovským smerom na Dolný Kubín. Cesta od križovatky smerom k Jarovi Kržkovi je dobre popraskaná. Takýto nápor hmotnosti naše cesty nezvládnu. Ak to bude takto pokračovať, navrhujem, nech sa urbár podieľa na oprave ciest.

Prednesená problematika vyvolala diskusiu, bude sa jej potrebné venovať, zákon síce platí, ale ako
donútiť drobných spoluvlasníkov, ktorí v obci nemajú pobyt aby sa o pozemky riadne starali...
Rokovalo sa aj o parkovisku pri Jánošíkovej krčme. Zaznela požiadavka, aby sa stavebný úrad venoval nelegálnym stavbám.


K bodu 10 

Na zasadnutí zaznela rázna požiadavka občianky F.K., že na ich ulici
... sú neustále exkrementy a smrad, pochádzajúci od občana M.P..
Nebolo to obcou v minulosti riešené, zavolá TV JOJ aj Markízu  a všetko im to vysvetlí aby sa to vyriešilo.“
Poslanec Kendera prisľúbil, že to zdokumentuje a následne sa prijmú opatrenia.
Dňa 20.9. o 13.05, bola vykonaná obhliadka miesta poslancom,
a zdokumentovanie stavu ulice,  s   výsledkom:
Žiadne exkrementy na ceste neboli, žiadny smrad na ceste nebolo cítiť. 
(viď foto cesty).
Záver: Pri podnetoch občanov, treba stav podnetu najskôr preverovať a až neskôr riešiť.
Sťažnosť
  Cesta

 


20.9. 2018  Po dohode na včerajšom zastupiteľstve bol poslancom zaslaný návrh VZN - Kosenie pozemkov.

 22. september 2018 o 11:00                Kňazská vysviacka                     Viac na : Farnosť fotogaléria
                                                     Naša farnosť má novokňaza           Sampor

Prior a spoločenstvo benediktínskeho kláštora
Premenenia Pána v Sampore oznamujú,
že v sobotu septembrových kántrových dní,

                  22. septembra 2018 o 11. hodine,
v našom konventuálnom chráme,
Mons.
Marián Chovanec, banskobystrický biskup,Brat Igor
vložením rúk a vzývaním Ducha Svätého,

povýši a ordinuje brata Igora Hajasa,
mnícha nášho kláštora
                         do 
posvätného rádu presbyterátu.

Vysvätený novokňaz bude sláviť primičnú svätú omšu
nasledujúci deň, 23. septembra 2018 o 11. hodine
v tom istom konventuálnom chráme.

Tejto vzácnej slávnosti sa zúčastnila aj naša farnosť s našim duchovným otcom K. Karašom a diakonom Šimonom.
Primičnú svätú omšu bude novokňaz v našej farnosti sláviť v nedeľu 30. septembra 2018 o 10 hodine.


 
                                                               Nové okolie kostola

 

Bola ukončená rekonštrukcia okolia kostola. Vykonaná bola pokládka dlažby, obrubníkov, odvetrania a odvodnenie. Postavené boli aj nové schody pri kaplnke a pribudlo nové osvetlenie a výzdoba okrasnými drevinami.
Práca sa vykonávala dodávateľsky, ale veľkú časť vykonali dobrovoľníci a kamenári a tiež zamestnanci obce.
Okolie kostola       Okolie kostolaOkolie kostola

 


23.9.2018                                                    Vstup do obce

Keď sa povie "vstup do obce" v mysli sa vynorí biela tabuľa s názvom obce ...
ale čo tak to urobiť trochu inak ?

Jedinečné dielo s pracovným názvom "Strážcovia Valaskej Dubovej" sme začali realizovať už dávno...
a dúfame, že sa Vám bude po dokončení páčiť. Aký skutočný názov sa bude používať ? Ukáže to čas...

So strážcami má obec veľa spoločného. Však valasi, po ktorých nesie obec svoje meno, neboli len pastieri oviec, ale strážcovia...nie dediny, ale strážcovia hraníc panstva, kráľovstva,...ciest ktorými putovali kupci, prechádzajúcich cez hranice panstva, kráľovstva. Podľa niektorých...ovládali niekoľko jazykov, aby sa s kupcami dorozumeli. Požívali veľa výhod, nemuseli platiť dane.
Vchod do obce       Vchod do obceVchod do obce
          


                                                     Riešenie dopravnej situácie v obci

Názor našich vodičov, že keď idem do obce, tak môžem aj na červenú, sa postupne pomaly mení.

Bola podaná žiadosť na políciu o kontrolu dodržiavania rýchlosti v obci a rešpektovanie semaforov.
Ako iste viete a niektorí vodiči určite, polícia v obci aj pri obci koná.

Frekvencia jazdy na červenú, po represívnych opatreniach polície sa už znižuje.Vjazd do obce
Kntrola vodičov
 


             ParkovaParkovanie v obcinie v obci.            Parkovanie v obci

Pokračovala výučba turistov a návštevníkov obce,
správne v obci parkovať,

Myslíme si, že sa nám to postupne darí. 


 
                                                  V o ľ b y   
do orgánov samosprávy

Prebehlo niekoľko aktivít, v súvislosti s voľbami.                                                    Voľby
11.09.2018
Politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti museli podať kandidátske listiny (spolu s vyhlásením kandidáta a nezávislého kandidáta aj s podpisovou listinou).
Boli utvorené volebné okrsky a určenie volebných miestností.
Politická strana alebo koalícia delegovanla jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie.

 


18.09.2018

Pod vedením starostu obce sa uskutočnilo prvé zasadania miestnej volebnej komisie.


26.09.2018

Miestna volebná komisia vydala rozhodnutie o registrácii kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce
Kandidáti
 

Tešíme sa na predvolebnú kampaň starostu, aj poslancov.
 29. september 2018               Sviatočný deň   Romany a Lukáša
 

Sobota znamenala sviatočný deň pre Romanu a Lukáša, začiatok ich novej spoločnej cesty.

Prajeme novomanželom  veľa šťastia a krásnych dní  do  spoločného života.

Novomanželia Romana a Lukáš     Novomanželia Romana a LukášNovomanželia Romana a Lukáš
 

30.september 2018               Sviatočný deň nášho novokňaza.
                                          (viac na Farnosť – fotogaléria a Fotogaléria akcie).

V nedeľu 30.septembra sme slávili sviatočný deň nášho novokňaza. Siatočný deň
Primičnú a zároveň odpustovú svätú omšu k sv.Michalovi archanjelovi,
slúžil náš novokňaz O.Igor Hajas OSB.
Na záver sv. omše, novokňaz pozval všetkých na slávnostnú oslavu
do Kultúrneho domu.

...videl som všetko, čo sa dialo pred prípravou tejto slávnosti,
ako ste sa všetci zomkli a zapojili,

ďakujem Vám za všetko, za prípravu v kultúrnom dome, za prípravu tu v kostole...
nebudem ani menovať lebo by som mohol niekoho zabudnúť,
ale ubezpečujem Vás, že si to nesmierne vážim a môžem povedať že ĎAKUJEM.
Na príprave sa podeľalo cca 30 ľudí. Našich, ale aj cudzích. Team líder bol Peter L.,celý čas sa k práci
pripájal aj novokňaz Igor a aj jeho otec.
Zažili sme nádherné slávnostné a sviatočné dni. V sobotu sa mohli dobrovoľníci v kultúrnom dome aj vyspovedať. Spoveď v našom kultúrnom dome, ešte nikdy nebola.

Bolo pripravené pohostenie pre 300 hostí a návštevníkov slávnosti.

 

                                                               Cintorín

V areáli cintorína je výstavba chodníka zo zámkovej dlažby dokončená. Vybudovali sa oddychové zóny s lavičkami a vodou, či už na polievanie kvetov alebo na občerstvenie. Vybudovali sa aj schodíky, aby sa od chodníka dalo prejsť k hrobom.

Následne bude nasledovať ozvučenie cintorína a obloženie schodov.

CintorínCintorín Cintorín teraz
                                                                       Prekvapenie

Iste ste si všimli dielko na dome smútku, ktorým prekvapili naši kamenári. Tabule financoval p. Gajdoš Vladimír aj ich osádzal s pánom Gajdošom Ladislavom a Františkom Lacom. Ďakujeme.
Dom smútku     
Dom smútku         Cintorín


 

                                                   Športové oznamy              (Vybrané z Facebooku Valaská Dubová TJ)

Všetky aktuálne výsledky súťaže sú na našej stránke v položke FUTBAL.

Valaská Dubová TJ na Facebooku                     Fotbal

Valaská Dubová TJ     2. september, 11:01 ·

Zdravím Vás vážení priaznivci, dnešný zápas sme na horúcej pôde L. Revúc zvládli a vyhrali sme tam 0:4. :) V akcii ste mohli vidieť pár novú tvár, ktorú žiaľ tak skoro neuvidíme :( je nou výborný stopér Roman, ktorého žiaľ zranili na toľko, že už možno ďalšie zápasy nenastúpi, ale hlavné je zdravie, želáme mu skoré uzdravenie :) Naši chlapci Vám za skvelú podporu i v nepeknom počasí ďakujú, a pokúsia sa aj pre Vás vyhrať už o týždeň v nedeľu na pôde Liptovských Osady ďalší dôležitý zápas:

S jednodňových meškaním sa Vám hlásim opäť s kladnou správou o víťazstve nášho A-mužstva ktoré vyhralo na pôde Liptovskej osady po pre divákov veľmi atraktívnej prestrelke 4:5 :) už o týždeň sa opäť predstavia doma proti súperovi z Liptovskej Štiavničky, tešíme sa na Vašu podporu, zápas odohráme v nedeľu t.j. 16.09.2018 o 15:00 :) ...naši žiaci žiaľ prehrali na pôde Černovej 11:0

https://www.facebook.com/valaskadubova/?ref=py_c

Valaská Dubová TJ   13 h ·

Zdravim Vás vážení priaznivci, dnes sme odohrali oba zápasy doma, žiaci žiaľ prehrali 0:9 s lídrom tabuľky, ale za to A-mužstvo doma zdolalo silného súpera z Liptovskej Štiavničky a to 3:0 ba domácej pôde. Ale už o týždeň nastúpi naše A-mužstvo na veľmi horúcej pôde družstva Lúčok kde hráva a zároveň aj silno podporuje člen národnej rady SR Dušan Tittel, voči ktorému je ťažko ale zároveň cťou hrať. Lúčky sú lídri 8 ligy Sportika A v LM regióne, budeme potrebovať Vašu silnú podporu a za ktorú Vám veľmi ďakujeme. Zápas tam odohráme 23.09.2018 o 15:00 hodine. naši žiaci odohrajú zápas o 12:30 toho istého dátumu na pôde Lipt. Revúc.

Valaská Dubová TJ     24. september, 13:29 ·

S jednodňových meškaním sa Vám hlásim opäť s kladnou správou o síce remíze ale u favorita na postup, nášho A-mužstva ktoré remízoval na pôde Lúčok po pre divákov veľmi atraktívnej hre 1:1 :) už o týždeň sa opäť predstavia doma proti súperovi z Liptovských Vlách, tešíme sa na Vašu podporu, zápas odohráme v nedeľu t.j. 30.09.2018 o 15:00 :) ...naši žiaci remízovali na pôde Liptovských Revúc 1:1 gratulujeme k prvému bodu i gólu sezóny len tak ďalej chlapci, už o týždeň na domácej pôde proti súperovi z Liptovskej Lužnej o 12:30 tiež 30.09.2018

30.09.2018
Valaská Dubová TJ.

Zdravím Vás vážení priaznivci , naše A-mužstvo vyhralo na domácej pôde po ťažkom zápase so súperom z Liptovských Vlách 3:1, hoci sme v 65 min dostali gól na 0:1 naši hráči zlepšili výkon a otočili, ďalší víkend majú voľno a bude len tréningový zápas o 15:00 v nedeľu. Naši žiaci prehrali doma 1:5 a o týždeň odohrajú zápas opäť doma v nedeľu o 12 hodine proti družstvu z Liptovský Sliačov :) tešíme sa na vašu účasť

Dátum vloženia: 6. 10. 2018 23:12
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 10. 2018 21:57
Autor: Správce Webu