Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Upozornenie pre držiteľov psov

PSY

Vážení vlastníci a držitelia psov, v poslednom období sa čoraz častejšie stáva, že sa po obci Valaská Dubová  voľne pohybujú psy.

PSYVážení vlastníci a držitelia psov, 

 

                  v poslednom období sa čoraz častejšie stáva, že sa po obci Valaská Dubová  voľne pohybujú psy.

                  Podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov priestupku sa dopustí DRŽITEĽ psa, ak  nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.  Za uvedený priestupok môže obec uložiť pokutu do 165,-  €.

Obec tiež môže dať podnet na preskúmanie takýchto situácií príslušným orgánom veterinárnej správy. Podľa § 22 ods. 8  zákona č. 39/2007  Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania. Ak tak neurobí dopúšťa sa tým priestupku podľa § 48 ods. 5 písm. h) zákona č. 39/2007  Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Za uvedený priestupok môže orgán veterinárnej správy uložiť fyzickým osobám pokutu od 400 eur do 1000 eur .

V záujme predchádzania prípadných útokov voľne pohybujúcich sa psov

Vás žiadame dodržiavať

zák. č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zák. č. 39/2007  Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

            Zároveň upozorňujeme chovateľov psov, že v prípade, že ich pes bude odchytený ako voľne sa potulujúci po obci, bude tento na 30 dní umiestnený v karanténnej stanici v Likavke a po uplynutí tejto lehoty bude utratený! V tejto lehote si vlastník psa, môže psa prevziať v obci Likavka.

 

                                                                                                                      Igor Tulinský

                                                                                                     Starosta obce Valaská Dubová

Dátum vloženia: 11. 6. 2021 8:05
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2021 8:14