Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie prezidentky SR o konaní referenda.pdf (207.06 kB)

Informácia pre voliča: 

Informácia pre voliča - referendum 2023.pdf (272.51 kB)

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre vykonanie referenda konaného 21. 1. 2023 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre referendum 2023.pdf (424.9 kB)

Voľba poštou v referende 2023

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou zasielajte na adresu:

Obec Valaská Dubová
Valaská Dubová 39
034 96 Valaská Dubová 
 

elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na e-mailovú adresu: podatelna@valaskadubova.sk alebo jaroslava.lacova@valaskadubova.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2.12.2022).Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Vzor žiadosti o voľbu poštou:

žiadosť o voľbu poštou pdf.pdf (283.37 kB)

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručujte do štvrtka 24. novembra 2022 na adresu:

Obec Valaská Dubová
Valaská Dubová 39
034 96 Valaská Dubová

alebo elektronicky na emailovú adresu jaroslava.lacova@valaskadubova.sk

informácie k delegovaniu člena a náhradníka do volebnej komisie vo Valaskej Dubovej.pdf (307.42 kB)

 

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie referendum 2023.pdf (543.64 kB)