Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie prezidentky SR o konaní referenda.pdf (207.06 kB)

Informácia pre voliča: 

Informácia pre voliča - referendum 2023.pdf (272.51 kB)

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a špeciálny spôsob hlasovania

Volič, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť referenda konaného 21. 1. 2023, môže požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Prihlasit sa moze na t.č. 0919448624 do piatka 20. 1. 2023 do 12:00. 

Volič, ktorý má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti može požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. V územnom obvode Ružomberok je týmto zapisovateľom Ing. Stanislav Rosa.

Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonickyúradných hodinách okresného úradu Ružomberok. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok 20. januára 2023 je tak možné urobiť najneskôr do 12. hodiny.

Prijímanie žiadostí je možné najskôr v pondelok 16. januára 2023. Telefonický kontakt na zapisovateľa Ing. Stanislava Rosu je: 0917594758, 0961574521.

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre vykonanie referenda konaného 21. 1. 2023 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre referendum 2023.pdf (424.9 kB)

Voľba poštou v referende 2023

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou zasielajte na adresu:

Obec Valaská Dubová
Valaská Dubová 39
034 96 Valaská Dubová 
 

elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na e-mailovú adresu: podatelna@valaskadubova.sk alebo jaroslava.lacova@valaskadubova.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2.12.2022).Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Vzor žiadosti o voľbu poštou:

žiadosť o voľbu poštou pdf.pdf (283.37 kB)

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručujte do štvrtka 24. novembra 2022 na adresu:

Obec Valaská Dubová
Valaská Dubová 39
034 96 Valaská Dubová

alebo elektronicky na emailovú adresu jaroslava.lacova@valaskadubova.sk

informácie k delegovaniu člena a náhradníka do volebnej komisie vo Valaskej Dubovej.pdf (307.42 kB)

 

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie referendum 2023.pdf (543.64 kB)

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

- v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

elektronicky (e-mailom) na adresu podatelna@valaskadubova.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 20. 1. 2023).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Vzor žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je priložený nižšie v súboroch na stiahnutie.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (438.16 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.docx (30.18 kB)