Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Rozhodnutie Okresného úradu v Ružomberku - pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods. 5 zákona na žiadosť účastníkov konania Lukáša Burgára, Kristíny Burgárovej a Dominiky Matúšovej, všetci bytom Valaská Dubová 97 a na základe odsúhlasenia členov komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a na zisťovanie zmien druhov pozemkov zo zasadnutia zo dňa 07. 10. 2022 rozhodol takto: viď príloha

Rozhodnutie - JPÚ Valaská Dubová.pdf (1.05 MB)

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu