Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Valaská Dubová - Brestová

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Valaská Dubová - Brestová
Zvolení členovia predstavenstva za iných účastníkov :
- Za obec Valaská Dubová starosta obce Igor Tulinský
- Za slovenský pozemkový fond Ing. Metod Šimún
- Za Lesy SR Ing.Vladimír Hegeduš
- Za Poľnohospodárske družstvo Likavka Miroslav Hladký.
Členovia predstavenstva za vlastníkov :
- Ing. Jozef Laco, Miroslav Zajac st., Jaroslav Lakoštík.
Náhradníci: Bibiana Holubčíková, Zuzana Dubovská.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 160 zúčastnených vlastníkov.

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Valaská Dubová - Brestová

Z histórie...

Starosta Igor Tulinský na zastupiteľstve 15.8.2016 informoval o možnosti realizácie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v našej obci, čím by vznikli stavebné pozemky pre bytovú výstavbu, a obec sa tak mohla rozvíjať. Viac o možnostiach informovali Ing. Kutlík a Ing. Švárny z firmy Geoplán Dolný Kubín
Uznesenie OZ č. 25/ 2016
Obecné zastupiteľstvo odporúčalo starostovi:
Zaoberať sa jednoduchými pozemkovými úpravami podľa navrhnutej lokality č. 1 Pod Brestovou, Pod Kunovom a Za vápeničným jarkom o predbežnej výmere 35 ha, v spolupráci firmou Geoplán Dolný Kubín.
...
Vedenie obce zvoláva na zajtra – sobota, 28.1. 2017 o 14.00 do kultúrneho domu verejné zhromaždenie, kde sa táto problematika vysvetlí a zodpovedajú sa prípadné otázky. Vlastníci, ktorí sa nemôžu zúčastniť, alebo im postačuje vysvetlenie doručené od obecného úradu, môžu súhlas s konaním JPÚ vyjadriť na priloženom prehlásení do začiatku schôdze. Ak sa nevyjadrí 51% väčšina vlastníkov, nebude možné podať žiadosť na OPÚ v Ružomberku a celý projekt bude nereálny.
Občania záujem prejavili a tak viacročné úsilie nevyšlo nazmar.

25.3.2019

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor a Obec Valaská Dubová verejnou vyhláškou zvolal ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Valaská Dubová - Brestová v katastrálnom území Valaská Dubová
na deň 11. apríla 2019 (t.j. štvrtok) o 12:30 hod. v sále kultúrneho domu vo Valaskej Dubovej.
Účastníkmi, členmi zhromaždenia združenia účastníkov pozemkových úprav sú:
 1. vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám
 2. nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
 3. vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku, nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav
 4. fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté
 5. Slovenský pozemkový fond
 6. Lesy Slovenskej republiky
  7. Obec Valaská Dubová
 
Program prvého zhromaždenia združenia účastníkov pozemkových úprav:
 1. prezentácia
 2. informácie o pozemkových úpravách
 3. prerokovanie návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav
 4. ustanovenie volebnej komisie
 5. voľby členov predstavenstva
 6. vyhodnotenie volieb
 7. schválenie stanov združenia účastníkov pozemkových úprav
 8. návrh uznesenia združenia účastníkov pozemkových úprav
   9. uznesenie a záver
Rokovanie viedla zamestnankyňa pozemkového a lesného odboru Ing. Mária Ondríková,
k bodom programu sa vyjadrili - starosta obce, zástupca správneho orgánu, zamestnanec Geoplánu.
 
V priebehu rokovania sa k niektorým bodom vyjadrili traja vlastníci (zmena pôvodného zámeru, ochranári, cena, dozorná rada), otázky im boli obratom zodpovedané.
Po prerokovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav, sa postupne rokovalo.
predstavení boli navrhnutí členovia predstavenstva. Padol návrh, aby predstavenstvo bolo rozšírené na 9 členov, ale nikto zo súčastnených sa za člena predstavenstva neprihlásil.
Po odobrení účasti volebnou komisiou (Bc.Anna Bocková, Martina Prístasová), sa pristúpilo k voľbám.

Zvolení členovia predstavenstva :
Členovia predstavenstva za iných účastníkov :
- Za obec Valaská DubováStarosta obce Igor Tulinský
- Za slovenský pozemkový fond Ing. Metod Šimún
- Za Lesy SR Ing. Vladimír Hegeduš
- Za Poľnohospodárske družstvo Likavka Miroslav Hladký.

Členovia predstavenstva za vlastníkov :
- Ing. Jozef Laco, Miroslav Zajac st., Jaroslav Lakoštík.
Náhradníci: Bibiana Holubčíková, Zuzana Dubovská.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 160 zúčastnených vlastníkov.
 
Financovanie: vlastníci sa budú podieľať sumou maximálne 0,24 € na jeden meter štvorcový.
Všetci účastníci budú prizývaní na všetky rokovania.
Obec má na spomínanom obvode JPÚ len 150 m².
Starosta pripomenul, že obec môže odkúpiť pozemky od tých vlastníkov, ktorí nechcú ísť do pozemkových úprav, napríklad z dôvodu malej výmery ich pozemku, obec pozemky odkúpi za 3€/m².
- Vlastníci, ktorí nemajú na katastri aktuálne adresy trvalého pobytu, môžu podať žiadosť o zmenu adresy na Okresný úrad, odbor katastra. Taktiež vlastníci môžu požiadať o obnovu dedičského konania, ak sa na zozname vlastníkov nachádza ich zosnulý príbuzný.
Tri mesiace mesiace pred ukončením JPÚ sa zastavia zápisy vlastníkov na katastri. Dovtedy môžu prebiehať zmeny vlastníkov (napr. odpredaje, atď.).
Starosta obce na záver všetkým poprial, aby sa tento projekt podarilo úspešne dokončiť.
Dátum vloženia: 14. 4. 2019 20:41
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 4. 2019 18:36
Autor: Správce Webu