Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 1.12.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. 12. 2023
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.12.2023

Starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.12.2023 o 18.00 hod
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva   1. 12. 2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.12.2023

Starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.12.2023 o 18.00 hod
 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie zasadnutia, 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 3. Žiadosti občanov,
4. Vysporiadanie ciest, 5. VZN č. 3/2023 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce,
6. Rozpočtové opatrenie, 7. Správy stavebnej komisie, 8. Dane a poplatky v obci Valaská Dubová,
9. Zimná údržba ciest, 10. Rôzne, 11. Diskusia, 12. Uznesenie, 13. Záver

U z n e s e n i a OZ:

 č. 44/2023   OZ nesúhlasí  s umiestnením žumpy na obecnom pozemku na námestí...

č. 46/2023   OZ schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim pánom Dušanom Holubčíkom, a obcou...

č. 47/2023   OZ   schvaľuje  majetkovo právne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou – základná škola...

48/2023   OZ   schvaľuje použitie úveru Multicipal na zaplatenie spoluúčasti obce k projektu Triedený zber odpadov v obci...

č. 49/2023   OZ   schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.02/2023 podľa prílohy...

č. 50/2023   OZ schvaľuje nadbytočnosť vozidla Mercedes Unimog U 1600 v majetku obce.
č. 51/2023  OZ schvaľuje  predaj vozidla Mercedes Unimog U 1600 prostredníctvom inzercie v minimálnej hodnote neodpísaného majetku v danom čase.

č. 52/2023   OZ schvaľuje zriadenie inventarizačnej komisie,
č. 53/2023   OZ schvaľuje zriadenie vyraďovacej komisie
č. 54/2023   OZ nesúhlasí, v súlade s návrhom stavebnej komisie, s odpredajom alebo zámenou obecného pozemku 
C- KN 252.
č. 55/2023   OZ berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie. Žiadateľka pani Bennárová bude oboznámená so závermi stavebnej komisie.

Dátum vloženia: 1. 1. 2024 17:31
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 1. 2024 21:43
Autor: Správce Webu