Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 2/2018

Čriepky 2/2018

Čriepky z diania v obci za obdobie 2/2018
Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

1.2.2018 Zasadnutie obecného zastupiteľstvaZasadnutie OZ

Z PROGRAMU ROKOVANIA :
3. Projekty EU. Interreg + zberný dvor.
4. Projekty Slovensko - Českej spolupráce
5. Oprava uznesenia o predaji pozemku pod mostom ŽSK
6. Vybavenie kuchyne KD
7. Možná kúpa pozemkov v projekte JPÚ pre obec.
8. Nákup zámkovej dlažby na projekty v roku 2018. 
9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2016 
10. Správa HKO za rok 2017 
11. Rôzne
12. Diskusia

Podrobne nájdete na stránke obce v časti SAMOSPRÁVA – zasadnutia obecného zastupiteľstva


Vyberáme čo by Vás mohlo zaujímať
K bodu č. 3 a 4 : Projekty Slovensko - Českej spolupráce
Starosta informoval prítomných o možnosti zapojiť sa do projektov EÚ. Viaceré hodnotí ako zaujímavé, ale podľa možností našej obce navrhuje dva: Interreg a Zberný dvor.
 
a) Interreg: v rámci Slovensko-Českej spolupráce, názov projektu: Zvonica na Zvonici.
Ide o stavbu drevenej zvonice na našom námestíčku, postavenej na obecných pozemkoch, pravdepodobne pri pôvodnej čakárni.

Zvonica pôvodnázvonicaZvonicaZvonica

 

 

b) Zberný dvor: nakoľko naša obec nevlastní vhodný pozemok na realizáciu zberného dvora, o tento sa nemôžeme uchádzať. Môžeme sa však uchádzať o techniku potrebnú k zberu separovaného odpadu v sume cca 130 000 €.

ZberZberZber

 


 

K bodu č. 6: Vybavenie kuchyne KD

KuchyňaStarosta informoval, že je možnosť zakúpiť zariadenie do kuchyne v kultúrnom dome, ktoré by zároveň slúžilo i pre potreby novovytvorenej materskej školy. V budúcnosti plánujeme zriadiť i obecný catering. Jedná sa o profesionálne zariadenie; nerezové stoly, dresy, plynový sporák, fritéza, konvektomat, atď.

 


 

K bodu č. 7: Možná kúpa pozemkov v projekte JPÚ pre obec (...pozemkové úpravy pre obec)

Pozemky výkupStarosta informoval, že v lokalite kde prebiehajú JPÚ vo výmere cca 400 000 m2 obec vlastní len cca 150m2. Z uvedeného dôvodu by obec mala záujem odkúpiť časť pozemkov od vlastníkov, ktorí prejavia záujem tieto predať. Výkupná cena by bola 3,-€/m2.
 
Od SPF sa pozemky odkúpiť nedajú, nakoľko SPF môže predať len tie  pozemky, ktoré má vo vlastníctve, nie ktoré spravuje.


K bodu č. 8: Nákup zámkovej dlažby na projekty v roku 2018 

Chodník na cintoríneV roku 2018 plánuje obec vyložiť cestu na cintoríne (medzi starou a novou časťou) zámkovou dlažbou, osadiť nové lavičky, vodu na polievanie rozmiestniť na viaceré miesta. Teraz, v zimnom období je možnosť zakúpiť zámkovú dlažbu vo výhodnejšej cene a to 5,80€/m2 s DPH.

Farnosť má taktiež záujem vyložiť okolie kostola novou dlažbou, preto by sa táto zakúpila a doviezla spoločne. Na tieto dve akcie treba cca 1 500m2 dlažby.

 


K bodu 11: Rôzne

Obecný cateringa) Starosta informoval prítomných o zámere zriadiť obecný catering. Je to z dôvodu, že veľa práce pri zabezpečení akcií v sále, kuchyni, vykonávame svojpomocne alebo si to zabezpečujú občania. Občania by túto činnosť určite uvítali. Kto by z občanov mal záujem pracovať v cateringovej spoločnosti – môže sa prihlásiť u starostu.

 

 

b) Kontrolórka obce Ing. Sucháňová informovala prítomných o jej doručenom odstúpenom podnete z Okresného úradu Žilina, odboru živnostenského podnikania, zo dňa 19.12.2017 pod číslom OU-ZA-OZP2-2017/049059-2, ktorého predmetom je pôvodne podaná, anonymná „Žiadosť o prešetrenie“, ktorá bola doručená dňa 08.11.2017 na Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32. 

Stanovisko kontrolórky k uvedenej žiadosti o prešetrenie bude doručené a priložené na obecnom úrade.


 
c) - p. Milan Kereškéni sa pýtal, v ktorom období bude prebiehať plánovaná rekonštrukcia kuchyne KD.
Starosta: s rekonštrukciou sa začne po zabíjačke, predpoklad február-marec 2018. 
- JUDr. Lúčanová upozornila, že na webovej stránke obce nie je zverejnený aktuálny cenník za priestory a služby OcÚ.
Pracovníčka OcÚ A. Bocková prisľúbila zverejnenie uvedeného dokumentu.
- starosta informoval o: novinkách na webovej stránke obce,
prípravách na obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať v sobotu 10.2.2018
 

-Ing. Kendera predložil požiadavku nášho rodáka Ing.Vladimíra Mišalu – návrh na osadenie pamätnej tabule na budove OcÚ s menami kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok prenasledovaných za totality. Vzhľadom na nezaslané stanoviská poslancov, postupuje žiadosť na prerokovanie farskej a pastoračnej rade.


Starosta informoval o reportáži uverejnenej v televízii JOJ v relácii KRIMI zo dňa 27.01.2018, kde prebehla informácia ohľadne súdnych sporov s bývalým starostom. V žiadnom prípade nebolo cieľom p. Fleisa kriminalizovať, ale dohodnúť sa o vrátení finančných prostriedkov obci, žiaľ po mnohých pokusoch o dohodu, túto ponuku neprijal a veci nevysvetlil a preto neostávalo obci nič iné len dať danú vec oficiálne prešetriť na príslušné inštitúcie. Ďalej uviedol, že po odvysielaní danej reportáže mnohé média si žiadajú stanovisko k danej téme a to aj z dôvodu, že bývalý starosta kontaktuje mnohé média a žiada si v nich priestor na vyjadrenie.

Starosta informoval aj o pripravenom článku k danej téme v občasníku MY Liptov.

 Čo nebolo v zápisnici:

Poslanec Kendera:

Znalosť o výške skutočného platu starostu, vedia okrem starostu len dve osoby. Kontrolór obce, a ekonómka obce. Určite nie poslanci. Ale objektívne, existujú výpisy bankových účtov, tie sa spochybniť nedajú. Do roku 2010 mohol starosta zasahovať do odmien. Ale prišiel nový zákon, ktorý starostom zamedzil do odmien zasahovať.

Poslanec Kereškéni :

Pisateľovi anonymov vadí asi všetko, čo sa za posledné 3 roky v obci robí. Je smutné, že sa nevie podpísať svojim menom. Mal by sa zúčastniť obecného zastupiteľstva, a tam povedať svoje výhrady. Udávaním našej obce chce len škodiť.

K súdnemu sporu:

Bývalý starosta si plat navyšoval na základe platových dekrétov, ktorými obišiel oficiálne schválenú sumu poslancami, uvedenú vo vtedajších zápisniciach. Zistilo sa to začiatkom roku 2015 po nástupe nového vedenia obce.

 


3.2.2018 Mimoriadna udalosť na prístupovej ceste.

Mimoriadna udalosťV raňajších hodinách sa kamionistaMimoriadna udalosť
z východu omylom dostal na odbočku
do našej obce.
Na začiatku strmého úseku ho začalo
šmýkať,tak začal cúvať, ale dostal šmyk a na ceste sa vzpriečil. Úsek uzavrela polícia, po troch hodinách, sa mu pomocou posypu naším občanom L.K.podarilo vycúvať na hlavnú cestu.v
Pozri tu :   TU
 

 

6.2.2018 Píšu o nás

Týždenník My Liptovské noviny v čísle 5/2018 uverejnil článok

MyBÝVALÉHO STAROSTU ODSÚDILI NA ŠTYRI ROKY, ODVOLAL SA.

Okresný súd v Ružomberku odsúdil bývalého starostu Valaskej Dubovej Jozefa F. za zneužívanie právomocí verejného činiteľa...Ten rozhodnutie napadol a odvolal sa.

"Mrzí ma, že sa niečo takéto v obci vôbec udialo. Pre nás ako obec je ale dôležitý civilný súd, kde žiadame navrátenie neoprávnene vyplatených peňazí od bývalého starostu. Musíme ale čakať, kým sa skončí trestný súd," povedal starosta Tulinský.“

Upresnenie

Civilné sporové konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré je vedené na OS Rbk na základe žaloby obce proti bývalému starostovi, bolo prerušené, a to z dôvodu, že je voči bývalému starostovi vedené zároveň orgánmi činnými v trestnom konaní aj trestné stíhanie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

V civilnom sporovom konaní sa bude pokračovať pravdepodobne až po právoplatnom skončení trestného konania...

 


Obecná zabíjačka10.2.2018 Štvrtý ročník obecnej zabíjačky

Starosta a obecné zastupiteľstvo pozvali občanov
na 4. ročník obecnej zabíjačky,
ktorá sa uskutočnila v sobotu 10. februára 2018,
so začiatkom o 8 :30 na zvonici.
Podávali sa tradičné bravčové výrobky.
POZRI do fotogalérie 2018 !!! , alebo aj  TU

 


13.2.2018 Kolaudácia mosta na hlavnej ceste

Kolaudácia mostaMost bol v havarijnom stave, oprava   Most
prebehla v 2017, za finančnej pomoci
Žilinského samosprávneho kraja.
Obec získala do užívania dielo
v hodnote 32 000 €.
Pozrieť môžete  TU
 
 

        Chodník cintorín   14.2.2018 Zameranie chodníka cintorína, rokovanie s p.farárom,       

                          o vhodnej dlažbe, o pamätných tabuliach kňazov.

 

 

 od 14.2.2017 Rekonštrukcia kuchyne

Rekonštrukcia kuchyneZačala prebiehať rekonštrukcia      Rekonštrukcia kuchyne
veľmi dôležitej časti KD, kuchyne.
Tí, kto tam jedlá pripravovali vedia,
aké to bolo trápenie. Príprava jedál
tak bude radosťou. Vybavená bude
profesionálnym zariadením; nerezové
stoly, dresy, plynový sporák, fritéza,
konvektomat. V budúcnosti sa plánuje zriadiť i obecný catering.
 

 

Prístupová cesta15.2.2018 Rokovanie s ŽSK - prístupová cesta do obce

Úsek prístupovej cesty bol 1.9.1973 vyradený z cestnej siete, z dôvodu vybudovaného obchvatuobce. Obec vyvolala rokovanie o možnom vrátení úseku štátu, z dôvodu jej zachovania a zabezpečenia údržby. Neočakávali sme kladnú odpoveď, ale vieme dôvody, a máme východisko
možného riešenia v ďalších rokoch.
 

15.2.2018 Píšu o nás

SpoločníkV dvojtýždenníku SPOLOČNÍK bol      Spoločník
Valaskej Dubovej venovaný čestný priestor   na 1 a 2 strane,s témou Obecnej zabíjačky.
VALASKÁ DUBOVÁ – Tradičná obecná zabíjačka vo Valaskej Dubovej sa z roka na rok teší väčšej popularite. V sobotu 10. februára to bol už štvrtý ročník obľúbeného podujatia....
...Som rád, že sa ľudia
takto združujú. A je to vlastne aj hlavný zámer takýchto podujatí. Nech sa čorazviac stretávame, nech si rozumieme a nežijeme len tým svojím súkromným životom, ale aj spoločensky. Veľmi sa chcem poďakovať všetkým, ktorí priložiliruku k dielu. Bez ich pomoci by to bolo ťažko
realizovateľné. Teší ma, žepribúda ľudí, ktorí sú ochotní zabaviť sa takýmto spôsobom,“ zakončil starosta Tulinský.
 

Klzisko Pod lánmi

KlziskoV tomto mesiaci DHZ s pomocouKlzisko
obce, vybudovali pri ihrisku klzisko.
Aj keď spočiatku bolo teplé počasie,
na konci mesiaca už boli dostatočné
mrazy na vytvorenie ľadu.
Srdečne Vás pozývame na korčuľovanie.
 
 

Prišla doba mobilová

Mbily  Mobily Mobily

Dobré vedieť , buďte v obraze !!!

K hlásniku SMS správ, pribudli pre občanov a návštevníkov obce mobilné aplikácie.
Byť v obrazeChcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prináša prehľad aktualít z webu našej obce, upozorní vás na novo vložené správy, dozviete sa včas o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.
Čo možno sledovať?
· Kultúrne a športové podujatia
· Fotogalériu
· Aktuality
· Úradnú tabuľu
Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
· Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
· Prístup na internet
· Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB

 V prevádzke je aj Facebooková stránka obce. 

Obec Valaská Dubová

FacebokObec sa snaží byť čo najbližšie k občanom preto sme sa rozhodli založiť túto oficiálnu facebookovu stránku kde sa dozviete aktuality z obce. Takisto budeme radi keď nám dáte spätnú väzbu, podnety, nápady a rady ako zlepšiť život v obci.

Ďakujeme

 

 

HlásnikInformačný systém pre občanov bez mobilov...Obecná tabuľa

Asi sa budeme musieť vrátiť k starému systému,
alebo aktualizovať.

 

 

 

 

 


Na záver:                Začalo obdobie konania výročných schôdzí.

 10.2.2018 Výročná schôdza DHZ LAS VALAS

DHZDHZ

DHZ

 

 

22.2.2018 Výročná členská schôdza COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš SD

JednotaJednotaJednota

 


 

Stále je aktuálne :

Môžete darovať 2% dane občianskym združeniam v obci:
Občianske združenie : „Priatelia folklóru a športu spod CHOČA“ IČO 50487981
Občianske združenie : HASIČI ĽUĎOM IČO 50095510
 
Ak zareagujete formou SMS na tel.: +421905466420 …..tlačivá Vám doručíme domov.

 


 

Čo nezaznelo na zastupiteľstve

Od myšlienky k euru – Zvonica na zvoniciInterreg

Veľa ľudí si myslí aké je to jednoduché, je to dobrá myšlienka, odsúhlasí sa to, a ideme...o chvíľu to
bude hotové. Ale realita dneška je trochu iná. Ak to chceme zrealizovať a financie nezískať od sponzorov darom, čo by sme radi, použijeme dostupné mechanizmy zdrojov z EÚ. Chce to len dobré nervy a čas. A niekoho, kto to z r e a l i z u j e . Ako to spracovať, to vieme. Ďalšie informácie nie sú vzor, ale reálny projekt programu, použiteľného na financovanie stavby Zvonice.
 
INTERREG alebo PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCESlovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
Manuál prípravy a implementácie projektu časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) 37 strán
Vlastný projekt predstavuje 12 príloh na 160 stranách
(vidíte dobre, a to je bez dokumentácie k stavbe).
 
 
􀁄 Na začiatku je iniciátor projektovej myšlienky,
ktorým môže byť municipalita, neštátna nezisková                        Interreg
organizácia, komora alebo iný verejný subjekt, ktorý
hľadá cezhraničného partnera na realizáciu spoločného
projektu.
􀁄 Projekt musí byť v súlade so stratégiou programu
cezhraničnej spolupráce a naplňovať jednu z jeho oblastí
podpory. Na projekte sa musia podieľať minimálne
2 partneri (český a slovenský), ktorí budú aktivity
projektu uskutočňovať v podporovanom území.
Potenciálnym žiadateľom doporučujeme konzultovať
projektový zámer a vlastnú prípravu projektovej
žiadosti na niektorom z konzultačných miest (regionálni
koordinátori: kraje v ČR / samosprávne kraje v SR,
Spoločný technicky sekretariát, Infobod).
􀁄 V ďalšom kroku partneri vytvoria projektový tím
a po vzájomnej dohode vyberú medzi sebou vedúceho
partnera, ktorý ponesie zodpovednosť za koordináciu
celého projektu.
􀁄 Vedúci partner predkladá na Spoločný technický
sekretariát spoločnú projektovú žiadosť, na obsahu
ktorej sa dohodol spoločný projektový tím. Po vyhlásení
programu bude možné žiadosti predkladať priebežne,
tzn. nebudú zverejňované pravidelné výzvy.
􀁄 Hodnotenie projektovej žiadosti sa skladá
z niekoľkých častí a prebieha na Spoločnom technickom
sekretariáte za odbornej pomoci regionálnych
koordinátorov. O poskytnutí podpory predloženým
projektom následne rozhoduje Spoločný monitorovací
výbor.
􀁄 Pokiaľ výbor projekt schváli, je medzi vedúcim
partnerom a Riadiacim orgánom (tzn. Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR) podpísaná zmluva
o spolufinancovaní.
􀁄 Platba finančného príspevku z fondu Európskej únie
a zo štátneho rozpočtu je založená na princípe spätného
financovania (refundácia), tzn. že platba prebehne
spätne na žiadosť vedúceho partnera a po kontrole
všetkých predložených dokladov súvisiacich
s výdavkami efektívne vynaloženými v rámci projektu.
Dátum vloženia: 2. 3. 2018 22:37
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 3. 2018 18:47
Autor: Správce Webu