Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Zákon

Zákon o pohrebníctve

Zákon č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí , práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ostatkami ( čo sú odborné termíny pre mŕtve ľudské telo pred a po pochovaní ) , s prevádzkovaním pohrebnej služby , krematória , pohrebiska , s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských pozostatkov.

Vážení spoluobčania , dovoľte mi z tohto zákona spomenúť tie dôležité ustanovenia , ktoré sú aktuálne pre našu obec a prevádzku cintorína ako i nás , občanov.

Ľudské pozostatky musia byť pochované. S ľudskými pozostatkami a ostatkami sa musí zaobchádzať tak , aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Zakázané je napríklad vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia , ak neboli uložené v chladiacom zariadení , pochovávať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku , zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ostatkami spôsobom , ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho , etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný mať vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov a ostatkov vybavené chladiacim zariadením , ktoré je schopné dlhodobo udržať úložný priestor pri teplote pod 5° C a ukladať ľudské pozostatky do času pochovania len do chladiaceho zariadenia , ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0° C až 5° C . Ľudské pozostatky a ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidlách vybavených chladiacim zariadením a určených len na tento účel.

Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci . Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama , alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku , musí mať tento chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov , v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy .Táto vzdialenosť neplatí pre budovy postavené pred účinnosťou tohto zákona , t. j. pred 1.11.2005 , ako je v našej obci napr. Jánošíkova krčma.

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou , pochovávanie , správu a údržbu pohrebiska, komunikácií a zelene na ňom ako i vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska . Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska , ktorý musí byť schválený príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva , tak ako i všetky jeho prípadné zmeny. Prevádzkový poriadok by mal okrem iného upravovať aj rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku , povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska , povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta , spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie , dĺžku tlecej doby , cenník služieb a pod. Evidencia hrobových miest musí obsahovať meno a priezvisko osoby , ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené , miesto a dátum jej narodenia a úmrtia , jej rodné číslo ako i dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania a ďalšie náležitosti uvedené v zákone. Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 metra , pre dieťa do 10 rokov najmenej 1,2 metra. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 centimetrov. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej počas tlecej doby , ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak sa pohrebisko zruší , ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožnia trvanie nájmu hrobového miesta a tiež ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. V našej obci bolo všeobecne záväzným nariadením obce /VZN/ stanovené nájomné za každé hrobové miesto 2 € za rok , pričom po pochovaní je nájomca povinný zaplatiť nájomné na prvých 10 rokov. Väčšina pozostalých po ich uplynutí však už nájomné za ďalšie roky , prípadne desaťročia neuhradila . Aj keď doposiaľ obecný úrad nepristúpil , k zrušeniu hrobového miesta , za ktoré nie je uhradené nájomné , tak ako sa to už deje v niektorých iných obciach , mali by si byť občania vedomí tejto možnosti. V roku 2010 sa bude nájomné uvedené vo VZN upravovať , vrátane nájomného za dvoj a viac-hrobové miesta , zároveň budú nájomcom / pozostalým / zasielané upozornenia – upomienky aby nájomné uhradili. Inak môže byť na hrobovom mieste Vášho zosnulého pochovaný iný zomrelý.

Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby ako i prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť zodpovednej osoby , ktorá sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou / v prípade našej obce v RÚVZ v Žiline / po absolvovaní odbornej prípravy . Odborná príprava napr. na prevádzkovanie pohrebiska trvá podľa tohto zákona najmenej 80 vyučovacích hodín , jej obsah je taktiež podrobne uvedený v zákone.

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o pohrebníctve vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Tieto môžu za porušovanie tohto zákona uložiť pokuty buď v priestupkovom konaní konkrétnej osobe do výšky 660 € ( 20 000 Sk) , alebo napríklad prevádzkovateľovi pohrebiska / obci/ pokutu za správny delikt do výšky 3330 € (100 000 Sk) , pri opakovanom porušení až dvojnásobok. Určite je lepšie zákonné ustanovenia dôsledne dodržiavať , či už zo strany obce a jej pracovníkov na cintoríne ako i občanov a takto sa pokutám vyhnúť.

 

MUDr. Jozef Kereškéni , MPH
poslanec obecného zastupiteľstva