Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov

 

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová

 

 

Adresa:   Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová

                 034 96, Valaská Dubová 44

Zapísané Obvodným úradom v Ružomberku, Reg. Pozemkových spoločenstiev č. spisu 01/1996

IČO: 17059950

IČ DPH: SK2020588955
Č.účtu: 22939342/0200, VÚB, a.s., Ružomberok
IBAN: SK56 0200 0000 0000 2293 9342
SWIFT: SUBASKBX
e-mail:    psu.vdubova@gmail.com
Pozemkové spoločenstvo je platcom DPH!
 

Výbor PSU:

Ing. Peter Bekeš - predseda
Peter Lúčan - podpredseda
Dušan Holubčík - odborný lesný hospodár
Peter Laco - člen
Martin Gajdoš - člen
 

Dozorná rada:

Ing. Marek Čaučík - predseda
Mária Gajdošová - člen
Mária Koleštíková - člen