Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Voľby do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204 2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.pdf (187.02 kB)

Informácia pre voliča

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 20233.pdf (407.9 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie voľby do NR SR 2023.pdf (544.92 kB)

Informácie k doručeniu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  doručí politická strana alebo koalícia  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb t. j. do 21. augusta 2023 do 24.00 h. 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručujte na adresu:
Obec Valaská Dubová
Valaská Dubová 39
034 96 Valaská Dubová
alebo elektronicky na email  jaroslava.lacova@valaskadubova.sk
 
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu voľby do NR SR 2023.docx (29.38 kB)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 16. 8. 2023

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 

elektronicky (e-mailom) na adresu jaroslava.lacova@valaskadubova.sk

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom - možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.