Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Voľby prezidenta SR 2024

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 

Zoznam kandidátov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.9 kB

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
 

právo voliť a byť volený.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 108.32 kB

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 77.15 kB

Informácie k doručeniu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručujte na adresu:
 
Obec Valaská Dubová
Valaská Dubová 39
034 96 Valaská Dubová
 
alebo elektronicky na email: jaroslava.lacova@valaskadubova.sk
 
Hlasovací preukaz 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. 7. februára 2024. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, aj v tom okrsku, v ktorom bol volič zapísaný v zozname voličov pred vydaním hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne: najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

v listinnej podobe: tak,aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024), na adresu:

Obec Valaská Dubová,
Valaská Dubová 39,
034 96 Valaská Dubová 

 

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). na emailovú adresu:  podatelna@valaskadubova.sk

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu voľby prezidenta SR 2024.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 14.83 kB

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR vo Valaskej Dubovej 

Zápisnica OVK voľby prezidenta SR- Okrskok I Valaská Dubová.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 828.37 kB