Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Ako vybaviť

Overenie podpisu: 

2,- €  / 1 podpis.   

Osoba, ktorej podpis sa overuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom (starosta obce, poverený pracovník), ktorý podpis osvedčia.    

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti alebo do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Overenie podpisu mimo úradnej miestnosti (nevládni občania):  

4,- €  / 1 podpis

Osoba, ktorej podpis sa overuje sa musí preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom.
                                                                                                

Overenie listiny:    

2,- €  / 1 strana A 4.   

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Nie je možné overiť jednu stranu z celku samostatne. Treba overiť celú listinu.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; ( to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

g) listiny s reliefnou pečaťou - overuje notár

 

Zverejnené 8.2.2012
 

Prihlásenie na trvalý / prechodný/ pobyt :

Pri prihlasovaní k pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti na ktorú sa prihlasuje.(Nie starší ako 3 mesiace). Ak nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti je povinný predložiť súhlasy všetkých vlastníkov s ich overenými podpismi, alebo sa vlastníci pred očami pracovníka obecného úradu musia podpísať na kartu prihlasovaného. Za maloleté dieťa (mladšie ako 15 rokov) prihlásenie vykonávajú zákonní zástupcovia, treba predložiť aj rodný list dieťaťa.

Občan je následne povinný si do 30 dní odo dňa prihlásenia na pobyt vybaviť nový občiansky preukaz. Obec pre túto potrebu vydá občanovi potvrdenie o pobyte. Za prvotné potvrdenie sa nevyberá správny poplatok.

Iné ako prvotné potvrdenie o trvalom pobyte Vám bude vystavené  za správny poplatok   5,- €.

Je potrebné, aby sa občan preukázal platným občianskym preukazom.