Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý  / prechodný   pobyt 

 

Doklady a údaje potrebné k hláseniu trvalého pobytu:

 • platný doklad totožnosti:

občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá OP (nie žiadosť o vydanie nového OP),

 • rodný list dieťaťa:

Ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,

 • ak občan, ktorý trvalo žil v zahraničí si chce prihlásiť trvalý pobyt ako doklad predkladá platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá platný cestovný doklad SR predkladá Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť staršie ako 6 mesiacov.

 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo včetkých spoluvlastníkov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka,
 4. ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana pred pracovníčkou ohlasovne.

 

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

Občan poskytne nasledovné údaje:

 • názov obce a katastrálneho územia
 • identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra "C" alebo registra "E", alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.

Občan je následne povinný si do 30 dní odo dňa prihlásenia na pobyt vybaviť nový občiansky preukaz. Obec pre túto potrebu vydá občanovi potvrdenie o pobyte. Za prvotné potvrdenie sa nevyberá správny poplatok.

Iné vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte:  poplatok  5,- €.

 

 

PRECHODNÝ POBYT:

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta svojho trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

 

Doklady a údaje potrebné k hláseniu prechodného pobytu:

 • platný doklad totožnosti:

občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá OP (nie žiadosť o vydanie nového OP),

 • rodný list dieťaťa:

Ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,

 • ak hlási prechodný pobyt občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo včetkých spoluvlastníkov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka,
 4. ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana pred pracovníčkou ohlasovne.

 

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

Občan poskytne nasledovné údaje:

 • názov obce a katastrálneho územia
 • identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra "C" alebo registra "E", alebo súpisné číslo stavby,