Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Overenie podpisu, listiny

Overenie podpisu:  2,- €  

/ 1 podpis

Osoba, ktorej podpis sa overuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom (starosta obce, poverený pracovník), ktorý podpis osvedčia.   

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti alebo do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Overenie podpisu mimo úradnej miestnosti

(nevládni občania):  3,- €  / 1 podpis

Osoba, ktorej podpis sa overuje sa musí preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom.
                                                                                               

Overenie listiny:   

2,- €  / 1 strana A 4

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.  Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Nie je možné overiť jednu stranu z celku samostatne. Treba overiť celú listinu.

Obec nevykonáva osvedčovanie:
a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; (to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
g) listiny s reliéfnou pečiatkou - overuje notár