Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

verejná obchodná súťaž

erb       

            

 1. Obec Valaská Dubová vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Dubovej č.55/2020 zo dňa 14.12.2020  o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľnosti, formou výberu víťaza najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za nasledujúcich podmienok:

 

 1. Predmetom zámeru priameho prenájmu je nehnuteľný majetok – pozemky nachádzajúce sa v obci Valaská Dubová, okres Ružomberok ,zapísané na LV č. 693 a to :
 • parcela č. E-KN 220, orná pôda o výmere 115 m2
 • parcela č. E-KN 218, orná pôda o výmere 384 m2
 • parcela č. E-KN 216, orná pôda o výmere 60 m2
 • parcela č. E-KN 212, orná pôda o výmere 225 m2
 • parcela č. E-KN 210, orná pôda o výmere 187 m2
 • parcela č. E-KN 209/2, orná pôda o výmere 166 m2

Spolu celkovo vo výmere 1352 m2.

Maximálna doba nájmu je 5 rokov s možnosťou opätovného predĺženia vždy o 1 rok.

Všeobecná hodnota pozemkov je vyčíslená na 14 913,36 Eur, preto najnižšia hodnota nájmu daných pozemkov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  je vyčíslená ako 1% z ich všeobecnej hodnoty a to na sumu 149,13 Eur / rok.

 1. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 31.03.2021, cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného úradu vo Valaskej Dubovej alebo poštou na adresu obce, prípadne na e-mail: podatelna@valaskadubova.sk

 

 1. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom ,, Obchodná súťaž prenájmu č. 1/2021 – neotvárať . “

 

 1. Ponuka záujemcu musí obsahovať :
 • označenie záujemcu
 • označenie nehnuteľnosti – pozemku
 • výšku ponúknutej ceny za pozemok
 •  účel využitia nehnuteľnosti – pozemku

V prípade zámeru nájomcu o chov zvierat, včelstva a pod. je potrebné ku predloženej ponuke priložiť súhlasné stanovisko s týmto chovom od majiteľov všetkých susediacich nehnuteľností.

 •  čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí
 • Cenová ponuka na prenájom pozemkov sa rozumie ponuka za všetky pozemky podľa bodu 2 spoločne, ako celok. Na inú možnosť ponuka (napr. jedna ponuka na jeden pozemok vyjadrený ako parcela podľa KN) sa nebude prihliadať.

 

 

 1. Podmienky prenájmu:
 • Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom pozemkov jeho schválením obecným

zastupiteľstvom obce.

 • Cena za prenájom pozemkov bude hradená podľa podmienok nájomnej zmluvy

navrhnutých prenajímateľom za podmienok stanovených prenajímateľom.

 • V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže budú pozemky

ponúknuté na prenájom záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom

 • pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. Ak nie je ďalší záujemca, t.j.

ponuka je jediná vyhlasovateľ môže v takomto prípade aj ukončiť obchodnú verejnú

súťaž ako neúspešnú. V takomto prípade rozhodne obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová pri vyhodnotení súťaže.

 • Nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 • Obsah nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy bude obsahovať

primerané podmienky uvedené v tejto obchodnej súťaži a podmienky stanovené

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská Dubová ďalej len „Zásady“.

 • Doba nájmu sa môže skrátiť a nájomca je na písomné vyzvanie prenajímateľa povinný do 30 dní ukončiť nájom v prípade realizácie projektov, výziev a iných činností z prostriedkov EÚ, ŠR a rozpočtu obce.

 

 1. Predloženú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať len do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov.
 2. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom prenájme za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

Oboznámenie sa s predmetom obchodnej verejnej súťaže je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.

 

Dátum zverejnenia

 • na úradnej tabuli obce: 15.03.2021
 • na webovom sídle obce: 16.03.2021

Dátum zvesenia:

 

Doba zverejnenia:

 

Spôsob zverejnenia:

 • web stránka obce: www.valaskadubova.sk
 • úradná tabuľa Obce Valaská Dubová.

 

 

V Valaská Dubová, dňa 12.03.2021

 

obchodná súťaž - nájom pozemkov.pdf (452.79 kB)