Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie
o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z.
o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o
vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „I/59 Valaská Dubová
– most 067“

Prílohy

Informácia o začatí vyvl. konania

vyvl.konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,46 kB
Dátum vloženia: 16. 6. 2020 15:29
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 6. 2020 15:30