Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Pozvánka za zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2023

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský

 

 

č. j.                                                                             Vo Valaskej Dubovej, dňa 08.12.2023

 

 

 

 

                        P o z v á n k a

 

 

 

     V súlade s ust. § 13 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6. Rokovacieho poriadku Obecneho zastupiteľstva vo Valaskej Dubovej

 

z v o l á v a m

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023 o 18.00 v zasadacej miestnosti obecného úradu s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. VZN č. 04/2023 obce Valaská Dubová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Dubová
 4. Rozpočet obce na rok 2024,2025,2026
 5. Správy Hlavnej kontrolórky obce
 6. Rozpočtové opatrenie 03/2023
 7. Audit obce za rok 2022 a výročná správa za rok 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver      

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                       Igor Tulinský

                                                                                       starosta obce

Pozvánka OZ 15.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 198.66 kB

Prílohy

Pozvánka OZ 15.12.2023.pdf

Pozvánka OZ 15.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,66 kB
Dátum vloženia: 8. 12. 2023 16:03
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 12. 2023 16:05