Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Výzva na doplňujúce voľby do rady školy

Výzva na doplňujúce voľby na člena Rady školy
pri Materskej škole Valaská Dubová 39, za kategóriu zástupca rodičov dieťaťa materskej školy

Obec Valaská Dubová v zmysle Zákona 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §25 ods.12 pís. e) zákona:      členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov rady školy prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,   v y h l a s u j e

 

v ý z v u   n a   d o p l ň u j ú c e   v o ľ b y, 

 

 na člena Rady školy

pri Materskej škole Valaská Dubová 39,

 

za kategóriu zástupca rodičov dieťaťa materskej školy.

 

 

 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, riaditeľ školy zabezpečí a vykoná voľby členov rady školy a následne doručí zriaďovateľovi školy a predsedovi rady školy údaje o novozvolenom členovi RaŠ (meno a priezvisko, adresa bydliska, tel. kontakt a e-mail adresa).

Uzávierka výzvy je 6. október 2023. 

 

Vyzva_dopl_volby_rodičia_092023.pdf (516.19 kB)

Prílohy

Vyzva_dopl_volby_rodičia_092023.pdf

Vyzva_dopl_volby_rodičia_092023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,19 kB
Dátum vloženia: 20. 9. 2023 16:18
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2023 16:21