Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zimná údržba

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Predmetom zákazky je zabezpečenie zimnej údržby pre obec Valaská Dubová.

Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 28.9.2023 do 12:00,
b) Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info@beanproject.sk.

 1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov obstarávateľa: Obec Valaská Dubová

Sídlo: Valaská Dubová 39, 03496 Valaská Dubová, SK

Štatutárny zástupca: +421903555120

IČO: 00315826

IČ DPH: neplatca DPH

 

Kontaktná osoba:

meno: Igor Tulinský

telefón: +421903555120

e-mail:

 

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Dušan Hanulják

Telefón: 0911 456 532

E-mail:

 

 1. Druh obstarávateľa a typ zákazky:

Verejný obstarávateľ podľa §7, ods. (1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní resp. ZVO).

 

Typ zákazky: Zákazka, na ktorú sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní (tzv. zákazka malého rozsahu).

 

 1. Názov predmetu zákazky:

Zabezpečenie zimnej údržby pre obec Valaská Dubová.

 

 1. Druh zákazky:

Zákazka malého rozsahu na zabezpečenie služby.

 

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva resp. objednávka.

 

 1. Postup verejného obstarávania:

Obec Valaská Dubová, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva za účelom overenia hospodárnosti na predloženie cenovej ponuky na zákazku" Zabezpečenie zimnej údržby pre obec Valaská Dubová ".

 

 1. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa.

 

 1. Komplexnosť predmetu zákazky:

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

 

 1. CPV kód:
 2.  

 

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

 

 1. Opis a rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie zimnej údržby pre obec Valaská Dubová.

 

Požadovaný rozsah :

 • Požaduje sa zabezpečiť odhŕňanie snehu z komunikácií v obci Valaská Dubová a posyp inertným materiálom (štrk).
 • Zimná údržba bude vykonávaná ráno do 6:00 hod resp. podľa potreby a situácie.
 • V prípade kalamity sa požaduje nastúpiť na zimnú údržbu do 1hod od nahlásenia.
 • Inertný materiál zabezpečí verejný obstarávateľ (materiál bude dostupný v sídle obce).
 • Požaduje sa odhŕňanie vlastnými mechanizmami Dodávateľa.
 • Požaduje sa odhŕňanie min. 1 strojom, umožňuje sa odhŕňanie aj viacerými strojmi.
 • Vyúčtovanie výkonov sa bude realizovať fakturáciou po ukončení výkonu a to 1 krát mesačne na základe odsúhlaseného Záznamu o výkone vozidla
 • Trvanie zimnej údržby : 1.12.2023 – 31.3.2024.
 • Dodávateľ má nárok na tzv. „Pohotovostnú zložku“, ktorú bude fakturovať 1x mesačne na základe počtu dní pohotovosti.
 • Miestom výkonu je kataster obce Valaská Dubová.
 • Rozsah prác sa uvažuje nasledovný : pohotovosť 120 dní, odhŕňanie 100 hodín (tieto množstvá sú indikatívne a môže sa podľa potreby zmeniť).

 

Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta výkonu zimnej údržby po predchádzajúcej dohode so starostom obce – viď kontaktná osoba v bode č.1

 

 1. Osobitné požiadavky:
 • Ekvivalentnosť - V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:

a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,

b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto prílohu nepredloží, má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok.

 • Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.
 • Dôvernosť a ochrana osobných údajov :

- Obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).

- obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do naplnenia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzačom je odporúčané, aby prípadné žiadosti o vysvetlenie zadania resp. podkladov odosielali vždy v dostatočnom predstihu, aby mal verejný obstarávateľ priestor na takéto žiadosti reagovať.

 

 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania: Obec Valaská Dubová

Termín dodania: Počas zimného obdobia, t.j. od 1.12.2023 do 31.3.2024.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

Nie je definovaná (predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako priemer obdržaných cenových ponúk).

 

 1. Financovanie:

Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:

 • Vlastné zdroje obstarávateľa,

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry dodávateľom.

Dodávateľ bude službu fakturovať po ukončení poskytovania služieb v danom mesiaci vždy za predchádzajúci mesiac. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

 

 1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

 

Obsah ponuky:

 1. Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií.

 

Nasledujúce skutočnosti podľa §32 ZVO (Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia) je obstarávateľ oprávnený overiť z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):

§32 e)

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

§32 f)

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

 

 1. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

• výška a sadzba DPH,

• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.

- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

 

 1. Predkladanie cenových ponúk:

Podmienky predkladania cenových ponúk:

 1. Lehota na predkladanie ponúk: do 28.9.2023 do 12:00,
 2. Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info@beanproject.sk.
 3. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

 

 1. Lehota viazanosti ponúk:

Do 30.11.2023.

 

 1. Vyhodnotenie ponúk:

- Obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

- Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.

- Uvedené pravidlá nevylučujú, aby obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.

- Obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených

v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač, v lehote určenej obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí.

- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí a splnil všetky podmienky v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky.

- Obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

 

 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené si obstarávateľ overí na stránke ÚVO ().

 

 1. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 2.  

 

 1. Náklady na ponuku :

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na obstarávateľa.

 

 1. Zrušenie zákazky :

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:

- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.

- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.

 

 1. Prílohy:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

 

Výzva na predkladanie ponúk_Valaská Dubová zimná údržba.docx (49.79 kB)

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií_Valaská Dubová zimná údržba.docx (24.06 kB)

Prílohy

Výzva na predkladanie ponúk_Valaská Dubová zimná údržba.docx

Výzva na predkladanie ponúk_Valaská Dubová zimná údržba.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,79 kB

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií_Valaská Dubová zimná údržba.docx

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií_Valaská Dubová zimná údržba.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,06 kB
Dátum vloženia: 20. 9. 2023 8:26
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2023 8:39